Huishoudelijk regelement

 

 

Home

Evenementen

Media

Algemeen

 

 

 

 


 

Post adres:

Postbus 696, 2240 AP Wassenaar

 

Adres:

Dr. Mansveltkade

 

 Mail ons

 

 

Art. 1. Al de ledenvergaderingen zullen worden gehouden op de plaats en het tijdstip welke door het bestuur worden vastgesteld.

 

De advertenties of convocaties voor de vergaderingen zullen de te behandelen punten moeten bevatten.

In de vergaderingen kunnen slechts besluiten worden genomen over de punten, die in de advertenties of convocaties zijn vermeld, tenzij de vergadering anders beslist.

Al de bestuursvergaderingen zullen worden gehouden op de plaats en het tijdstip welke door de voorzitter worden vastgesteld. De oproeping voor de bestuursvergaderingen geschiedt door middel van convocaties, welke tenminste 3 dagen van te voren moet worden verzonden.

Spoedeisende bestuursvergaderingen kunnen op andere wijze worden bijeengeroepen.

 

Art. 2. De leden der vereniging betalen een jaarlijkse contributie van tenminste       € 6,--.

De penningmeester int de contributie.

Het lidmaatschap of donateurschap vervalt indien de leden of donateurs die, na daartoe twee maal te zijn uitgenodigd, de verschuldigde of donatie niet binnen drie weken na de laatste uitnodiging hebben betaald.

Leden, die wegens het niet betalen der contributie geroyeerd zijn, betalen bij weder aanmelding als lid, boven de jaarlijkse contributie, een entreegeld van € 6,--.

Elk lid der vereniging ontvangt bij het betalen der contributie een lidmaatschapskaart.

 

Art. 3. Behalve in geval van overlijden en bedanken, blijven alle leden van het bestuur hun functie waarnemen, totdat zij zijn vervangen.

 

Art. 4. De leiding der werkzaamheden ter voorbereiding en uitvoering van art. 3 der statuten berust bij het bestuur.

 

Alleen leden, donateurs en ereleden der vereniging en hun kinderen beneden de leeftijd van 16 jaar kunnen aan wedstrijden en andere feesten, van de vereniging uitgaande, deelnemen.

Het bestuur heeft het recht om ook andere personen aan de bovenbedoelde wedstrijden te laten deelnemen.

Het bestuur heeft te allen tijde het recht leden of bezoekers, die zich onordelijk gedragen, van het terrein te verwijderen.

Elk lid, dat bij de feestelijkheden een frauduleus gebruik maakt van zijn toegangskaart, wordt, indien zulks bemerkt wordt, als lid geroyeerd en zijn kaart onmiddellijk ingetrokken.

 

Art. 5. Het bestuur heeft het recht, bij het organiseren en houden van feestelijkheden zich door de leden van de vereniging of deskundigen te laten bijstaan.

 

Art. 6. Het bestuur benoemt en ontslaat alle personen in dienst van de vereniging.

 

Het is verplicht zorg te dragen voor de eigendommen der vereniging en deze tegen brandschade te verzekeren.

Het is bevoegd, de geldmiddelen der vereniging te doen strekken voor het houden, organiseren of steunen van de activiteiten bedoeld in art. 4 van de statuten.

 

Art. 7. Het bestuur kan, zo dikwijls het zulks nodig acht, rekening en verantwoording van de penningmeester vorderen.

 

Art. 8. Ieder bestuurslid ontvangt bij zijn in functie treding van de voorzitter een distinctief.(WOV-speld)

 

Art. 9. In een bestuursvergadering, te houden voor de jaarlijkse algemene vergadering, brengt de secretaris het jaarverslag ter tafel, doet de penningmeester mededeling van zijn beheer en worden de voordrachten vastgesteld ter vervulling van de vacatures.

 

Art. 10. In alle gevallen waarin dit niet of niet volledig is voorzien door de statuten of door dit reglement, alsmede in die gevallen, waarin verschil of twijfel bestaat over de zin van enig artikel van de statuten of van dit reglement, beslist het bestuur.

 

Art. 11. Dit reglement is voor de leden en donateurs verbindend vanaf de dag, waarop de statuten in werking treden.

 

Aldus vastgesteld in de buitengewone algemene ledenvergadering van 4 februari 1935.

 

Gewijzigd in de algemene ledenvergadering van 27 mei 1947

 

H. Brouwer, voorzitter

G. van der Mark, secretaris

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

28-01-~1

 

 

WASSENAARSE ORANJE VERENIGING

“KONINGIN WILHELMINA”